Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Kuka voi toimia uskottuna miehenä perunkirjoituksessa?

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja.

Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia. Kuolinpesän osakas tai pesän ilmoittaja voivat esimerkiksi toimia uskottuina miehinä perukirjan teossa.

Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida vainajan kuolinpesän arvo ja antaa todistus siitä, että he ovat sen ar­vioi­neet par­haan ym­mär­ryk­sen­sä mukaan.

Uskottuja miehiä tulee lain mukaan olla aina kaksi. Perunkirjoituksessa kumminkaan läsnä ei tarvitse olla kumpikin uskotuista miehistä, vaan riittää että he ovat yhdessä omaisuuden arvioineet.

Uskottujen miesten esteellisyys

Uskottujen miehien tulisi olla esteettömiä, vaikka mitään lakivaatimusta tästä ei ole. Esteettömyys vähentää yleensä kuolinpesän osakkaiden mahdollisia riitoja ja tekee näin perukirjasta uskottavamman. Es­teel­li­syys ei kui­ten­kaan tee pe­ru­kir­jas­ta pä­te­mä­tön­tä.

Esteellisinä uskottuina miehinä pidetään monesti kuolinpesän osakkaiden lähisukua. On­gel­mia voi tulla, jos osak­kaal­la on omia int­res­se­jä omai­suu­teen liit­tyen.

Suositus siis on ettei kuolinpesän osakkaat toimisi uskottuina miehinä. On kumminkin hyvä muistaa että verottaja hyväksyy pesän osakkaat uskottuina miehinä, mutta maistraatti ei. Perukirja tulee hyväksyttää maistraatissa esimerkiksi pankkia tai kuolinpesän kiinteistön myyntiä varten.

Uskottujen miesten palkkio

La­ki­sää­tei­ses­ti us­kotuille mie­hil­lä ei ole teh­tä­vään si­dot­tua palk­kio­ta, jota tulisi maksaa teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­ta.

Yleensä kuo­lin­pe­sän osak­kaat so­pi­vat kes­ke­nään mah­dol­li­sen palk­kion mak­sa­mi­ses­ta us­ko­tuil­le mie­hil­le, mikä kor­va­taan pesän va­rois­ta. Jos sopimusta palkkiosta ei ole tehty, ei palkkiota voi jälkikäteen vaatia. Jos korvaus on uskotuille miehillä tehtävästä sovittu, niin se mer­ki­tään pe­ru­kir­jaan pe­sän­sel­vi­tys­kus­tan­nuk­se­na pesän ve­lak­si.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.