Näin teet perunkirjoituksen

Mikä on perunkirjoitus ja kuinka se tehdään?

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle. Perunkirjoitukseen kuuluu perunkirjoitustilaisuus ja perukirja. Perunkirjoitustilaisuus koskee kuolinpesän osakkaita. Tilaisuudessa laaditaan perukirjaksi kutsuttu asiakirja. Se toimii veroilmoituksena, omaisuusluettelona sekä osakasluettelona.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Verohallinnolta voi kuitenkin pyytää joustoa, jos perunkirjoituksen toimittaminen määräajassa osoittautuu syystä tai toisesta mahdottomaksi.

Perunkirjoituksen järjestäminen on vainajan omaisten vastuulla. Heidän tehtävänä on kerätä tiedot ja asiakirjat perukirjan laatimista varten. Valmistelutoimet on syytä aloittaa pian kuolemantapauksen jälkeen, sillä tietojen keräys vie aikaa.

Mitä tietoja perunkirjoitusta varten tarvitaan?

Perunkirjoitusta varten tarvitaan selvitys kuolinpesän osakkaista. Sukuselvitystä varten pyydetään todistukset väestökirjanpidon rekistereistä. Asiakirjoista voidaan nähdä vainajan perintöön oikeutetut sukulaiset. Usein selvityksen saaminen on helppoa ja nopeaa, mutta toisinaan se vie enemmän aikaa. Esimerkiksi ulkomailla asuneen tai lapsetta kuolleen vainajan tilanteen selvittäminen voi olla monimutkaisempaa.

Perukirjaan tarvitaan sukuselvityksen lisäksi mahdolliset testamentti ja avioehtosopimus. Jos vainaja on kuollut leskenä, liitteeksi tarvitaan myös ensiksi kuolleen puolison perukirja.

Kuolinpesän varat ja velat selvitetään perukirjaa varten. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, millaista omaisuutta vainajalla oli. Toisinaan omaisuuden arvosta on syytä hankkia ulkopuolisia asiantuntija-arvioita. Osa selvityksistä lähetetään pesälle automaattisesti: esimerkiksi jotkut pankit lähettävät kuolleen asiakkaan tilin saldotodistukset ilman erillistä tilausta. Suurin osa tiedoista on kuitenkin hankittava erikseen.

Varat ja velat merkitään perukirjaan vainajan kuolinpäivän tilanteen mukaisina (pois luettuna hautaus- ja perunkirjoituskulut). Jos vainaja oli avioliitossa, myös lesken omaisuus merkitään perukirjaan, ja vastaava selvitys tarvitaan myös sen osalta.

Tyypillisiä omaisuuteen liittyviä selvityksiä ovat:

  • pankkitilien ja -lainojen saldotodistukset kuolinpäivältä
  • arvo-osuustilien ja rahastosäilytysten otteet kuolinpäivältä
  • kiinteistöjen lainhuuto- ja rasitustodistukset ja rekisteriotteet
  • asunto-osakkeiden isännöitsijätodistukset
  • listaamattomien yhtiöiden tilinpäätösasiakirjat
  • jakamattomia kuolinpesiä koskevat perukirjat
  • ajoneuvojen rekisteriotteet
  • henkivakuutuskorvauksia koskevat päätökset
  • hautauskuluja koskevat laskut ja kuitit

Mitä voi tehdä ennen perunkirjoitusta?

Kuolinpesän osakas voi hoitaa pesän asioita, kun sukuselvityksessä vahvistuu hänen osakkuutensa. Osakas on oikeutettu hankkimaan perunkirjoituksen toimittamiseksi tarvittavia vainajaa ja tämän omaisuutta koskevia asiakirjoja.

Ennen perunkirjoitusta pesän osakkaat voivat myös suorittaa välttämättömiä ja kiireellisiä toimia, kuten maksaa vainajan laskuja hänen pankkitileiltään. Muita kuin pakollisia oikeustoimia pesän omaisuuden suhteen ei pääsääntöisesti voi tehdä ennen perunkirjoitusta. Esimerkiksi pesän omaisuuden myynti on yleensä mahdollista vasta perunkirjoitusten jälkeen.

Mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen?

Perunkirjoitusten jälkeen osakkaat voivat yhteisen päätöksen mukaisesti realisoida pesän omaisuutta ja velkojen maksun jälkeen toimittaa perinnönjaon.

Perunkirjoituksella on tärkeä käytännön merkitys sen jälkeisten toimenpiteiden kannalta. Perunkirjoituksessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat perinnönjaon lisäksi erityisesti perintöverotukseen ja perintönä saadun omaisuuden luovutuksen verokohteluun. Asianmukaisesti laadittu perukirja helpottaa myös yleisesti pesän omaisuuden hallinnointia.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen toimittamiseeen ei ole mitään muodollisia pätevyysvaatimuksia. Perukirja voidaan jättää lakimiehen laadittavaksi, mutta yhtä hyvin sen voi tehdä itse. Aatos-palvelun avulla voit hoitaa perunkirjoitukset helposti netissä ja saada tukea asiantuntijoilta. Tutustu tuotteeseen sivuillamme ja hyödynnä etukoodi.